Hlavní Menu > Víza a konzulární záležitosti/ Visa
Superlegalizace



Velvyslanectví ČLR v ČR je oprávněno provádět superlegalizaci dokumentů vydaných v České republice za účelem jejich použití v Čínské lidové republice.

Podle mezinárodních pravidel a čínské konzulární praxe je superlegalizace prováděna za tím účelem, aby dokumenty vydané jedním státem mohly být uznány úřady na území jiného státu a byly právně platné bez pochybností o jejich pravosti, pravosti razítka či podpisu na dokumentu.

Superlegalizovat je možné dokumenty s osobním obsahem, jako rodný list, oddací list, rozsudek o rozvodu, úmrtní list atd, i dokumenty s obchodním obsahem, jako doklad o registraci ochranné známky, živnostenský list atd.

Podmínky pro superlegalizaci dokumentu

1. Dokument k superlegalizaci musí být vydaný úřady České republiky; dokumenty vydané v Čínské lidové republice nebo jiných zemích nelze na Velvyslanectví ČLR v ČR superlegalizovat.

2. Dokument k superlegalizaci musí být opatřen razítkem Odboru konzulárních činností Ministerstva zahraničních věcí ČR.

3. Dokument k superlegalizaci musí být opatřen soudně ověřeným překladem do čínského nebo anglického jazyka.

4. Všechny strany dokumentu k superlegalizaci včetně překladu musí být svázané a opatřené pečetí, razítkem ap., aby byla zaručena celistvost dokumentu a nebylo možné vyjímat jeho jednotlivé části

5. Dokument musí být pravý a právně platný; jeho obsah nesmí výslovně porušovat čínské právo nebo mít potenciál ohrozit čínské státní či veřejné zájmy.

Pro superlegalizaci dokumentu předložte následující:

1. vyplněnou "Žádost o superlegalizaci"

2. originál dokumentu opatřený razítkem MZV ČR a jeho fotokopii

3. soudně ověřený překlad dokumentu do čínského nebo anglického jazyka a jeho fotokopii

4. originál a fotokopii dokladu totožnosti osoby, která žádost o superlegalizaci předkládá na konzulárním oddělení Velvyslanectví ČLR v ČR (žadatel či jím pověřená osoba) .

5. Pokud se superlegalizovaný dokument týká právnické osoby, je třeba předložit ověřenou plnou moc vystavenou jednatelem nebo osoby, která jedná za právnickou osobu a  fotokopii dokladu  totožnosti.

6.Pokud se superlegalizovaný dokument týká fyzické osoby a žádost je podávána v zastoupení, je třeba předložit plnou moc žadatele a kopii jeho dokladu totožnosti.

7.Pokud se superlegalizovaný dokument týká nezletilé osoby a žádost je podávána v zastoupení, je třeba předložit ověřenou plnou moc rodičů.

8.Kromě výše uvedených dokumentů má konzulární pracovník právo požadovat předložení i dalších dokumentů.

Poplatky za superlegalizaci:

superlegalizace dokumentu s obchodním obsahem – 40 EURO

superlegalizace dokumentu s jiným než obchodním obsahem – 20 EURO

Superlegalizace dokumentu je většinou vyhotovena za 5 pracovních dnů, výjimečně a se souhlasem konzula je za příplatek možné vyřídit superlegalizaci expresně (do 3 – 4 dnů s příplatkem 25 EURO, do následujícího dne s příplatkem 35 EURO).

Platba se provádí v hotovosti v bance ČSOB až po přijetí žádosti o superlegalizaci na Konzulárním oddělení Velvyslanectví ČLR v ČR.

Ostatní

Superlegalizaci lze vyřídit osobně nebo při předložení plné moci v zastoupení.

Superlegalizovaný dokument je možné vyzvednout osobně i pověřit vyzvednutím třetí osobu. Při vyzvednutí dokumentu je třeba odevzdat originály potvrzení vydaných Konzulárním oddělením při přijetí žádosti a originál potvrzení o zaplacení poplatku v bance ČSOB. Konzulární oddělení si originály výše uvedených potvrzení ponechává, pro vlastní potřebu proto doporučujeme nechat si v bance vystavit více vyhotovení dokladu o zaplacení.



< Suggest To A Friend >
 
     <Print>