Hlavní Menu > Víza a konzulární záležitosti/ Visa > Víza
DŮLEŽITÉ INFORMACE K PODÁNÍ ŽÁDOSTI O VÍZUM1. Předávání žádostí o vízum probíhá ve Vízovém centru v úředních hodinách.

(Podrobnosti zde: https://bio.visaforchina.org/PRG2_EN/)

Při žádosti držitele českého pasu o vízum (kromě typu X1, X2, Z a S1) může být podáním žádosti pověřena jiná osoba nebo agentura. Plná moc žadatele o vízum přitom není potřeba. V případě potřeby má konzulární oddělení právo pozvat žadatele k osobnímu pohovoru.

2. Předání žádosti neznamená, že vízum bude s jistotou uděleno. Konzulární pracovník má právo rozhodnout o vydání víza, o udělení typu víza, počtu vstupů, délky platnosti či délky pobytu. Konzulární pracovník má také právo zamítnout žádost o vízum nebo zrušit vydané vízum.

3. Velvyslanectví ČLR v ČR přijímá běžně žádosti o vízum od českých občanů a od občanů jiných zemí, kteří v ČR dlouhodobě žijí nebo pracují.

Držitelé jiného než českého pasu se musí k podání žádosti o vízum dostavit vždy osobně a předložit originál a kopii povolení k pobytu nebo průkazu o pobytu v ČR a potvrzení od zaměstnavatele či školy v ČR. V některých případech může požádat o vízum i cizinec žijící v ČR bez průkazu o pobytu nebo na krátkodobé návštěvě ČR, který prokáže legální vstup do ČR.

4. Pokud je žadatel osoba mladší 18 let (nezávisle na tom, zda cestuje s rodiči nebo bez nich), je třeba předložit originál a kopii rodného listu nezletilého a poskytnout souhlas obou rodičů s cestou dítěte do ČLR. Za účelem vyjádření souhlasu se oba rodiče dostaví k podání žádosti o vízum osobně. Pokud je žádost podána v zastoupení či jen jedním z rodičů, bude předán písemný souhlas nepřítomných/-ého rodičů/-e s ověřeným podpisem. Pokud je rodič v době podávání žádosti v Číně, lze poskytnout souhlas bez ověřeného podpisu a přiložit kopii pasu a víza/povolení k pobytu v ČLR.

5. Žádost o vízum doporučujeme podat 1 měsíc před odjezdem, nejdříve však 3 měsíce před odjezdem. Vzhledem k tomu, že vstupní vízum je obecně platné po dobu 3 měsíců, v případě, že žádáte příliš brzy, může platnost víza uplynout ještě před odjezdem. Například pokud hodláte do Číny vstoupit 1. července, je nejlepší podat žádost o vízum kolem 1. června. Vezměte, prosím, na vědomí, že některé typy víz jsou platné po dobu jednoho měsíce nebo méně a možná budete muset podat žádost o vízum cca 2 týdny před odjezdem.Žádost o vízum je potřeba předložit minimálně s předstihem 4 pracovních dní.

6. Zbývající platnost cestovního pasu podávaného se žádostí o jednovstupé vízum musí být minimálně 6 měsíců; v případě žádosti o vízum dvouvstupé, vícevstupé, vízum s délkou pobytu přesahující 90 dní nebo vízum k dlouhodobému pobytu může být požadována delší zbývající platnost pasu (obvykle min. 6 měsíců po skončení platnosti víza).

7. Cestovní pas musí být v dobrém stavu a musí obsahovat minimálně dvě zcela volné strany určené pro víza (které nemusí následovat za sebou).

8. Pas žadatele o vízum zůstává po dobu zpracování žádosti na konzulárním oddělení.

9. Pokud je žádost podávána v době, kdy žadatel drží jiné platné čínské vízum, je nutné při podání žádosti na toto upozornit a předložit předchozí vízum ke zneplatnění.

10. Doba platnosti, počet vstupů, délka pobytu

(https://bio.visaforchina.org/PRG2_ZH/generalinformation/visaknowledge/265548.shtml)

Držitel platného víza může v závislosti na počtu vstupů ("Entries") vstoupit do Číny kdykoliv před vypršením platnosti víza (tzn. před uplynutím data "Expiry Date") a následně zůstat maximálně ten počet dní, který je na víze uveden jako délka pobytu při každém vstupu ("Duration of Each Stay").

Doba platnosti víza (interval mezi "Issue Date" a "Expiry Date")

Doba platnosti víza označuje časový interval, v jehož rámci lze kdykoliv do Číny vcestovat. Doba platnosti víza souvisí s počtem vstupů, jež žadatel obdrží. Jednovstupé vízum má většinou platnost 3 měsíce ode dne vystavení víza, dvouvstupé vízum má většinou platnost 3 až 6 měsíců ode dne vystavení víza, vícevstupé vízum půlroční je platné 6 měsíců ode dne vystavení víza, vícestupé vízum roční je platné 12 měsíců ode dne vystavení víza.

Vízum s uplynulou dobou platnosti se automaticky stává neplatným nezávisle na faktu, zda byly vyčerpány všechny udělené vstupy. Držiteli víza s uplynulou dobou platnosti nebude povoleno do Číny vcestovat. Před cestou si proto zkontrolujte dobu platnosti víza. Čínská velvyslanectví ani generální konzuláty neprodlužují platnost již vydaného víza. Pokud zamýšlíte do Číny vcestovat až po skončení platnosti již vydaného víza, je možné požádat o nové vízum.

Počet vstupů ("Entries")

Čínské vízum může být jednovstupé ("1"), dvouvstupé ("2") nebo vícevstupé ("M"). Daný počet vstupů je možné uskutečnit kdykoliv v rámci platnosti víza, nejpozději však v poslední den platnosti víza uvedený na víze. Po vyčerpání daného počtu vstupů se vízum automaticky stane neplatným. Pokud držitel víza s vyčerpaným počtem vstupů zamýšlí opět navštívit Čínu, je možné požádat o nové vízum.

Délka pobytu ("Duration of Each Stay")

Délka pobytu označuje nejdelší dobu, kterou může držitel platného víza pobývat v Číně a začíná následujícím dnem ode dne jeho vstupu do Číny. U dvoustupých a vícevstupých víz znamená délka pobytu nejdelší dobu, jakou může držitel víza pobývat v Číně při každém vstupu.

Pokud má držitel víza po vstupu do Číny zájem zůstat v Číně déle než je délka pobytu uvedená na jeho víze, musí před vypršením uvedené délky pobytu zažádat o prodloužení pobytu na místním úřadě Veřejné bezpečnosti. Toto však neznamená, že bude prodloužení pobytu v Číně s jistotou povoleno. Případné důsledky z této skutečnosti nese žadatel.

Na vízech určených k pobytu přesahujícímu 180 dní je uváděna délka pobytu „000". Držitel tohoto víza musí do 30 dnů od vstupu do Číny požádat na místní Veřejné bezpečnosti o povolení k dlouhodobému pobytu v ČLR.< Suggest To A Friend >
 
     <Print>