Hlavní Menu > Víza a konzulární záležitosti/ Visa > Víza (česká verze)
Dokumenty k podání žádosti o vízum 

A.

ZÁKLADNÍ PODKLADY POŽADOVANÉ U VŠECH TYPŮ VÍZ

 
 

1. Formulář žádosti o vízum do Čínské lidové republiky (V.2013A nebo V.2013): vyplněný kompletně a podle skutečnosti, podepsaný žadatelem o vízum

2. fotografie: 1x současná barevná originální fotografie pasového formátu, nalepit na formulář (viz „Požadavky na fotografie k žádosti o vízum")

3. cestovní pas a kopie dvojstrany s fotografií: zbývající platnost min. 6 měsíců, s min. 2 volnými stránkami pro vízum

4. držitelé jiného než českého pasu: originál a kopie dokladu o pobytu v ČR a potvrzení od zaměstnavatele či školy v ČR (viz „Důležité informace k podání žádosti o vízum do ČLR")

5. nezletilí: rodný list a souhlas obou rodičů s vycestováním dítěte do Číny (viz „Důležité informace k podání žádosti o vízum do ČLR")

6. podklady pro konkrétní typ víza (viz níže, část B)

Pozn. Pokud je součástí podkladů zvací dopis, je možné přiložit jej v podobě velmi kvalitně vytištěného skenu, kopie či faxu. Poznámka se nevztahuje na dokumenty, u kterých je níže výslovně požadován originál.

7. Konzulární oddělení má právo požadovat předložení i dalších doplňujících podkladů, např. od držitelů jiného než českého pasu a v dalších individuálních případech. (viz níže, část C)

 

B.

DALŠÍ PODKLADY PRO JEDNOTLIVÉ TYPY VÍZ

 
 

1) Vízum pro posádku (vízum typu C)

1 nebo 2vstupé, platnost 3 měsíce

Vydává se členům posádky na palubě mezinárodních leteckých, vlakových či lodních spojů nebo posádky motorových vozidel v přeshraniční dopravě a jejich doprovázejícím rodinným příslušníkům.

● originál a kopie průkazu člena posádky, průkazu námořníka apod.

● žádost ve formě garančního dopisu letecké, lodní, vlakové společnosti nebo zvací dopis příslušné instituce či společnosti v Číně

  
 

2) Vízum trvalého pobytu (vízum typu D)

délka pobytu "000", 1vstupé, platnost 3 měsíce

Vydává se osobám, kterým byl povolen trvalý pobyt v Číně.

Držitel víza D musí do 30 dnů od vstupu do Číny požádat na místní Veřejné bezpečnosti o povolení k dlouhodobému pobytu v ČLR. Toto povolení pak opravňuje k vícenásobným vstupům do Číny.

● originál a kopie potvrzení o schválení dlouhodobého pobytu vydaný Ministerstvem veřejné bezpečnosti ČLR

Žadatel musí nejdřív osobně nebo pověřením příbuzného v Číně požádat na příslušném Odboru pro vstup a výstup Veřejné bezpečnosti ČLR o potvrzení schválení trvalého pobytu. S tímto potvrzením a s ostatními podklady se žadatel dostaví na konzulární oddělení velvyslanectví ČLR požádat o vízum trvalého pobytu.

 
 

3) Návštěvní vízum (vízum typu F)

délka pobytu nepřesahuje 180 dní, 1vstupé, 2vstupé nebo vícevstupé. platnost 3 až 12 měsíců

Vydává se za účelem výměny (např. v oblasti vědy, technologií, vzdělávání či kultury ) nebo návštěvy jiného než obchodního či soukromého charakteru.

● zvací dopis:

(a) běžné návštěvy neobchodního rázu: zvací dopis od zvoucí organizace nebo osoby na hlavičkovém papíře, psaný v čínském nebo anglickém jazyce, který musí obsahovat:

(I) informace o žadateli: celé jméno, pohlaví, datum narození, státní příslušnost, číslo pasu

(II) informace o návštěvě Číny: konkrétní účel, konkrétní časové rozmezí, místo/-a návštěvy, konkrétní vztah mezi žadatelem, vysílací organizací a zvoucí organizací/ osobou, způsob finančního krytí návštěvy

(III) informace o zvoucí straně: název zvoucí organizace, telefonní číslo, adresa, datum vystavení zvacího dopisu, kulaté razítko, celé jméno a podpis odpovědné osoby za zvoucí stranu

nebo oficiální pozvání "Invitation Letter of Duly Authorized Unit" 被授权单位邀请函

(b) vystoupení nekomerčního charakteru: oficiální zvací dopis "Invitation Letter of Duly Authorized Unit" 被授权单位邀请函 vydaný autorizovaným orgánem v Číně (čínské vládní orgány, instituce a podniky zplnomocněné čínským ministerstvem zahraničí)

nebo zvací dopis od pořadadele úředně potvrzený dokumentem "Confirmation Letter of Invitation" 邀请确认函 vydaným autorizovaným orgánem v Číně (viz výše)

nebo zvací dopis od pořadatele a kopie souhlasu s vystoupením vydaná státním orgánem ČLR pro kulturní záležitosti

(c) zahraniční specialisté navštěvující Čínu na dobu nepřesahující 90 dní: "Invitation for Foreign Experts" 外国专家来华邀请函vydaný State Administration of Foreign Experts Affairs nebo jiným příslušným autorizovaným orgánem. (Pokud doba pobytu přesahuje 90 dní, viz vízum typu Z.)

● vytištěná letenka nebo rezervace letu: obousměrná do Číny a z Číny (v případě více vstupů letenka/rezervace na první cestu)

 
 

4) Tranzitní vízum (vízum typu G)

délka pobytu nepřesahuje 7 dní; 1 nebo 2vstupé, platnost 3 měsíce

Vydává se za účelem tranzitu do třetí země nebo regionu (např. Hong Kong či Tchaj-wan) osobám, které nesplňují podmínky pro bezvízový tranzit. (viz „Výjimky z vízové povinnosti")

● letenka do Číny a navazující letenka (nebo vlaková, lodní jízdenka) do třetí země s potvrzeným datem a místem

 
 

5) Novinářské vízum (vízum typu J):

 

(5a) Dlouhodobé novinářské vízum (vízum J1)

délka pobytu "000", 1vstupé, platnost 3 měsíce

Vydává se zahraničním novinářům za účelem dlouhodobého novinářského působení v Číně.

Před podáním žádosti o dlouhodobé novinářské vízum je třeba buď přímo nebo prostřednictvím politického oddělení Velvyslanectví Čínské lidové republiky poskytnout Informačnímu oddělení Ministerstva zahraničních věcí ČLR následující dokumenty:

1. písemná žádost podepsaná vedoucím mediální instituce

2. životopis vysílaného novináře

3. originál a kopie novinářského průkazu

 

Poté, co Ministerstvo zahraničních věcí ČLR žádost novináře schválí, dostaví se novinář na Konzulární oddělení Velvyslanectví požádat o novinářské vízum se základními podklady (viz část 1) a následujícími:

 

● oficiální dopis mediální instituce, jež novináře do Číny vysílá, a originál a kopie novinářského průkazu žadatele o vízum

 Visa Notification Letter vydaný Informačním oddělením MZV ČLR

 Držitel novinářského víza typu J-1 je povinen do 7 dnů ode dne příjezdu do Číny požádat se svým cestovním dokladem na Ministerstvu zahraničních věcí ČLR o novinářský průkaz (mimo Peking požádá držitel novinářského víza typu J-1 do 7 pracovních dnů o novinářský průkaz v autorizované Kanceláři pro zahraniční záležitosti místní vlády). Po obdržení novinářského průkazu zažádá novinář na oddělení Veřejné bezpečnosti v místě svého pobytu o povolení k pobytu.

 
 

5b) Krátkodobé novinářské vízum (vízum J2)

1vstupé, délka pobytu a platnost víza se udělují podle skutečných potřeb novinářské činnosti

Vydává se zahraničním novinářům za účelem krátkodobého novinářského působení v Číně.

● oficiální dopis mediální instituce, jež novináře do Číny vysílá

● originál a kopie novinářského průkazu žadatele o vízum

● souhlas s udělením novinářského víza vydaný ministerstvem zahraničí ČLR nebo jinou autorizovanou vládní institucí ČLR; nebo "Invitation of Duly Authorized Unit" 被授权单位邀请函. V případě, že novináři cestují jako doprovod vládní delegace, je třeba předložit nótu Ministerstva zahraničních věcí ČR nebo jiného příslušného úřadu ČR.

● vytištěná letenka nebo rezervace letu: obousměrná do Číny a z Číny

 

6) Turistické vízum (vízum typu L) 

délka pobytu nepřesahuje 30 dní(ve výjimečných případech nepřesahuje 180 dní), 1 nebo výjimečně dvouvstupé, platnost 3 měsíce

Vydává se za účelem turistiky nebo návštěvy přátel.

 

 vytištěná elektronická letenka nebo rezervace letu do Číny a z Číny

● detailní itinerář (místa, pamětihodnosti apod.) a vytištěné rezervace ubytování na celou dobu pobytu

nebo zvací dopis od zvoucí osoby nebo organizace (cestovní agentury) v Číně, který musí obsahovat:

(I) informace o žadateli: celé jméno, pohlaví, datum narození, státní příslušnost, číslo pasu

(II) informace o návštěvě Číny: účel, konkrétní časové rozmezí, místo/-a návštěvy, informace o ubytování, vztah mezi žadatelem a zvoucí organizací/ osobou, způsob finančního krytí návštěvy

(III) informace o zvoucí straně: celé jméno/název, vztah k žadateli, telefonní číslo, adresa, datum vystavení zvacího dopisu, podpis odpovědné osoby, razítko (pokud je zvoucí stranou cestovní agentura)

+ příloha zvacího dopisu: pokud je zvoucí osobou čínský občan, je třeba přiložit kopii jeho občanského průkazu nebo pasu; pokud je zvoucí osobou cizí státní příslušník žijící v Číně, je třeba přiložit kopii jeho pasu a platného povolení k pobytu v ČLR

Pozn. 1: Držitelé jiného než českého pasu a žadatelé cestující na dobu přesahující 30 dní připraví navíc doplňující podklady uvedené v části C.

Pozn. 2: Cestování do Tibetu je možné pouze v rámci skupiny min. 4 osob organizované čínskou cestovní kanceláří. Žadatelé předloží navíc oficiální pozvání „Invitation Letter for Tourist Group" 旅游邀请函--团体签证用vydané čínskou autorizovanou cestovní kanceláří (o zprostředkování tohoto pozvání požádá žadatel o vízum obvykle přes českou cestovní kancelář)

Pozn. 3: Pokud chce žadatel vstoupit do Číny jiným dopravním prostředkem než letecky, předloží příslušné vysvětlení a potvrzení - vlakem a autobusem: jízdenky nebo rezervace; lodí: itinerář potvrzený cestovní kanceláří nebo lodní společností; vpěšky nebo vlastním dopravním prostředkem: zvací dopis nebo potvrzený plán cesty od přijímající čínské cestovní kanceláře, před cestou je dále nutné v souladu se zákony a předpisy ČLR vyřídit vstupní a výstupní formality pro posádku a vozidlo.

Pozn 4. Žadatelé cestující za účelem horolezectví předloží navíc vyrozumění od General Administration of Sports of China中国国家体育总局通知

 
 

7) Obchodní vízum (vízum typu M) 

délka pobytu nepřesahuje 180 dní, 1vstupé, 2vstupé nebo vícevstupé, platnost 3 až 12 měsíců (pro držitele pasu ČR za účelem obchodu až 60 měsíců)

Vydává se za účelem obchodu a s obchodní výměnou souvisejících činností, sportovních turnajů a soutěží atd.

● zvací dopis:

(a) zvací dopis od zvoucí organizace nebo osoby v Číně, na hlavičkovém papíře, psaný v čínském nebo anglickém jazyce, který musí obsahovat:

(I) informace o žadateli: celé jméno, pohlaví, datum narození, státní příslušnost, číslo pasu

(II) informace o návštěvě Číny: konkrétní účel, konkrétní časové rozmezí, místo/-a návštěvy, konkrétní vztah mezi žadatelem, vysílací organizací a zvoucí organizací/ osobou, způsob finančního krytí návštěvy

(III) informace o zvoucí organizaci nebo osobě: název/jméno, telefonní číslo, adresa, datum vystavení zvacího dopisu, oficiální kulaté (příp. oválné) razítko, celé jméno a podpis odpovědné osoby za zvoucí stranu

nebo

(b) žadatelé, kteří se účastní veletrhu China Import and Export Fair (Canton Fair): pozvání vydané organizátorem veletrhu

nebo

(c) "Invitation Letter of Duly Authorized Unit" 被授权单位邀请函 (oficiální pozvání vydané autorizovaným orgánem v Číně)

● žadatelé o vícevstupé vízum předloží navíc vysílací dopis od zaměstnavatele nebo jiné vysílající organizace dokazující obchodní účel cesty, který musí obsahovat:

(I) informace o žadateli: celé jméno, pohlaví, datum narození, státní příslušnost, číslo pasu

(II) informace o návštěvě Číny: konkrétní účel, konkrétní časové rozmezí, místo/-a návštěvy, konkrétní vztah mezi žadatelem, vysílací organizací a zvoucí organizací/ osobou, způsob finančního krytí návštěvy

(III) informace o vysílající organizaci nebo osobě: název/jméno, telefonní číslo, 

adresa, datum vystavení vysílacího dopisu, razítko, celé jméno a podpis odpovědné osoby za vysílající stranu

● vytištěná letenka nebo rezervace letu: obousměrná do Číny a z Číny (v případě více vstupů letenka/rezervace na první cestu). Letenka či rezervace není požadována od držitelů českého pasu cestujících za obchodem, s výjimkou žádosti o expresní vízum.

  
 

8) Vízum pro návštěvu příbuzného nebo sloučení s příbuzným, který je občan ČLR nebo osoba s trvalým pobytem v Číně

Pozn.: Podrobnosti k příbuzenským vztahům viz „Typy víz" - vízum typu Q.

 

8a) dlouhodobé (vízum typu Q1)

délka pobytu "000", 1vstupé, platnost 3 měsíce

 Vydává se příbuzným občanů ČLR nebo osob s trvalým pobytem v Číně, kteří do Číny vstupují za účelem sloučení rodiny či jako děti svěřené do péče osoby v Číně na dobu přesahující 180 dní.

Držitel víza Q1 musí do 30 dnů od vstupu do Číny požádat na místní Veřejné bezpečnosti o povolení k dlouhodobému pobytu v ČLR. Toto povolení pak opravňuje k vícenásobným vstupům do Číny.

Sloučení rodiny:

● zvací dopis od příbuzného, který musí obsahovat:

(I) informace o žadateli: celé jméno, pohlaví, datum narození, státní příslušnost, číslo pasu

(II) informace o návštěvě Číny: účel, konkrétní časové rozmezí, místo/-a návštěvy, vztah mezi žadatelem a zvoucí osobou, způsob finančního krytí návštěvy

(III) informace o zvoucí straně: celé jméno zvoucí osoby, telefonní číslo, adresa, datum vystavení zvacího dopisu, podpis zvoucí osoby

● příloha zvacího dopisu: pokud je zvoucí osobou čínský občan, je třeba přiložit kopii jeho občanského průkazu nebo výpisu z registru domácností; pokud je zvoucí osobou cizí státní příslušník žijící v Číně, je třeba přiložit kopii jeho pasu a platného povolení k trvalému pobytu v ČLR

 originál a fotokopie dokladu o vztahu mezi zvoucí osobou a žadatelem (oddací list, rodný list, doklad o příbuzenském vztahu vydaný úřadem Veřejné bezpečnosti v Číně, ověřený doklad o příbuzenském vztahu apod.)

● vytištěná elektronická letenka nebo rezervace letu (může být jen jednosměrná do Číny)

 

Svěření dítěte do péče:

 plná moc rodičů ověřená  zastupitelským úřadem ČLR  nebo příslušnou autoritou v zemi pobytu nebo notářským úřadem v Číně

● originál a kopie pasů rodičů a doklad o příbuzenském vztahu s dítětem (rodný list, doklad o příbuzenském vztahu vydaný úřadem Veřejné bezpečnosti v Číně, ověřený doklad o příbuzenském vztahu apod.)

● písemný souhlas pověřené osoby v Číně s převzetím dítěte do péče a kopie občanského průkazu pověřené osoby

● pokud jeden nebo oba rodiče jsou čínští občané: fotokopie dokladu dokládajícího trvalý nebo dlouhodobý pobyt rodičů v ČR v době, kdy bylo dítě narozeno

● vytištěná elektronická letenka nebo rezervace letu (může být jen jednosměrná do Číny)

 
 

8b) krátkodobé (vízum typu Q2)

délka pobytu nepřesahuje 180 dní, 1vstupé, 2vstupé nebo vícevstupé, platnost 3 až 12 měsíců

Vydává se příbuzným občanů ČLR nebo osob s trvalým pobytem v Číně, kteří do Číny vstupují za účelem návštěvy příbuzných na dobu nepřesahující 180 dní.

● zvací dopis od příbuzného, který musí obsahovat:

(I) informace o žadateli: celé jméno, pohlaví, datum narození, státní příslušnost, číslo pasu

(II) informace o návštěvě Číny: účel, konkrétní časové rozmezí, místo/-a návštěvy, vztah mezi žadatelem a zvoucí osobou, způsob finančního krytí návštěvy

(III) informace o zvoucí straně: celé jméno zvoucí osoby, telefonní číslo, adresa, datum vystavení zvacího dopisu, podpis zvoucí osoby

● příloha zvacího dopisu: pokud je zvoucí osobou čínský občan, je k dopisu třeba přiložit kopii jeho občanského průkazu nebo registru domácností; pokud je zvoucí osobou cizí státní příslušník žijící v Číně, je k dopisu třeba přiložit kopii jeho pasu a platného povolení k pobytu v ČLR

● vytištěná letenka nebo rezervace letu: obousměrná do Číny a z Číny

  
 

9) Vízum pro zvláštní zahraniční odborníky (vízum typu R) 

Je vydáváno cizím státním příslušníkům, kteří jsou špičkově kvalifikovanými odborníky a jejichž kvalifikace je v Číně naléhavě potřeba.

Žadatel musí splnit podmínky a požadavky příslušných státních úřadů pro špičkové odborníky a v Číně naléhavě potřebné odborníky a předložit podklady dokládající tuto skutečnost.

 

10) Vízum pro soukromou návštěvu

Pozn.: Podrobnosti k příbuzenským vztahům víz „Typy víz" - vízum typu S.

 

10a) Dlouhodobé vízum pro soukromou návštěvu (vízum typu S1) 

délka pobytu "000", 1vstupé, platnost 3 měsíce

Vydává se za účelem sloučení s nejbližšími příbuznými, kteří v Číně pobývají za účelem práce, studia ap., nebo za účelem cesty do Číny za jinou soukromou záležitostí, na dobu přesahující 180 dní.

Držitel víza S1 musí do 30 dnů od vstupu do Číny požádat na místní Veřejné bezpečnosti o povolení k dlouhodobému pobytu v ČLR. Toto povolení pak opravňuje k vícenásobným vstupům do Číny.

 

Sloučení rodiny s osobou jiné než čínské státní příslušnosti, která dlouhodobě pobývá v Číně:

● zvací dopis od příbuzného, který musí obsahovat:

(I) informace o žadateli: celé jméno, pohlaví, datum narození, státní příslušnost, číslo pasu

(II) informace o návštěvě Číny: účel, konkrétní časové rozmezí, místo/-a návštěvy, vztah mezi žadatelem a zvoucí organizací/ osobou, způsob finančního krytí návštěvy

(III) informace o zvoucí straně: celé jméno zvoucí osoby, telefonní číslo, adresa, datum vystavení zvacího dopisu, podpis

● příloha zvacího dopisu: kopie pasu zvoucí osoby a kopie jejího platného povolení k pobytu v ČLR

● originál a kopie dokladu o příbuzenském vztahu mezi zvoucí a zvanou osobou (např. oddací list, rodný list)

● vytištěná elektronická letenka nebo rezervace (může být jen jednosměrná do Číny)

 

Pokud je žádost podávána současně s žádostí příbuzného, se kterým je rodina slučována (obvykle s žádostí o vízum Z či X1):

● kopie podkladů žadatele o vízum Z či X1, které mu byly zaslány z Číny

zvací dopis od zvoucí organizace žadatele o Z/X1 vízum nebo "Invitation Letter of Duly Authorized Unit" 被授权单位邀请函 nebo zvací dopis potvrzený úředním dokumentem "Confirmation Letter of Invitation" 邀请确认函

● originál a kopie dokladu o příbuzenském vztahu mezi zvoucí a zvanou osobou (např. oddací list, rodný list)

● vytištěná elektronická letenka nebo rezervace (může být jen jednosměrná do Číny)

 

Příbuzní dlouhodobě vyslaných zahraničních novinářů 

● Visa Notification Letter vydaný Ministerstvem zahraničních věcí ČLR

● originál a kopie dokladu o příbuzenském vztahu mezi zvoucí a zvanou osobou (např. oddací list, rodný list)

● vytištěná elektronická letenka nebo rezervace (může být jen jednosměrná do Číny)

 

10b) Krátkodobé vízum pro soukromou návštěvu (vízum typu S2)

délka pobytu nepřesahuje 180 dní, 1vstupé, 2vstupé nebo vícevstupé, platnost 3 až 12 měsíců

Vydává se za účelem krátkodobé návštěvy příbuzných, kteří v Číně pobývají za účelem práce, studia ap., nebo za účelem krátkodobé cesty do Číny za jinou soukromou záležitostí.

 

Návštěva příbuzných: 

● zvací dopis od příbuzného, který musí obsahovat:

(I) informace o žadateli: celé jméno, pohlaví, datum narození, státní příslušnost, číslo pasu

(II) informace o návštěvě Číny: účel, konkrétní časové rozmezí, místo/-a návštěvy, vztah mezi žadatelem a zvoucí organizací/ osobou, způsob finančního krytí návštěvy

(III) informace o zvoucí straně: celé jméno zvoucí osoby, telefonní číslo, adresa, datum vystavení zvacího dopisu, podpis

 příloha zvacího dopisu: kopie pasu zvoucí osoby a kopie jejího platného povolení k pobytu v ČLR nebo víza X2

● kopie dokladu o příbuzenském vztahu mezi zvoucí a zvanou osobou (např. oddací list, rodný list)

● vytištěná elektronická letenka nebo rezervace letu do Číny a z Číny

 

Cesta za jinou soukromou záležitostí 

žadatel předloží dokumenty dokládající tuto skutečnost, např.:

Cesta za účelem léčení: doklad o hospitalizaci nebo přijetí do péče vydané zdravotnickým zařízením

Doprovod příbuzného na léčení (max. 2 osoby): kopie dokladu o příbuzenském vztahu (rodný list, oddací list atp.) a dokument potvrzující danou skutečnost vydaný zdravotnickým zařízením

Cesta za jinou soukromou záležitostí vztahující se např. k dědictví, soudním sporům nebo vlastnictví nemovitosti v Číně: před podáním žádosti doporučujeme informovat se na Konzulárním oddělení.

● vytištěná elektronická letenka nebo rezervace letu do Číny a z Číny

 
 

11) Studijní vízum (vízum typu X)

 

11a) Dlouhodobé studijní vízum (vízum typu X1)

délka pobytu "000", 1vstupé, platnost 3 měsíce

Vydává se pro účely studia přesahujícího 180 dní.

Držitel víza X1 musí do 30 dnů od vstupu do Číny požádat na místní Veřejné bezpečnosti o povolení k dlouhodobému pobytu v ČLR. Toto povolení pak opravňuje k vícenásobným vstupům do Číny.

● originál a fotokopie "Admission Notice" 录取通知书 vydané přijímací univerzitou či jinou institucí v Číně

● originál a fotokopie "Visa Application for Study in China" 外国留学人员来华签证申请表 (JW201 nebo JW202)

 
 

11b) Krátkodobé studijní vízum (vízum typu X2)

délka pobytu nepřesahuje 180 dní, 1vstupé, platnost 3 měsíce

Vydává se pro účely studia na dobu nepřesahující 180 dní.

● originál a fotokopie "Admission Notice" 录取通知书 vydané přijímací univerzitou či jinou institucí v Číně

● vytištěná letenka nebo rezervace letu: obousměrná do Číny a z Číny

  

12) Pracovní vízum (vízum typu Z)

délka pobytu "000" nebo "30", 1vstupé, platnost 3 měsíce

Vydává se cizím státním příslušníkům, kteří cestují do Číny za účelem nástupu do zaměstnání, práce nebo komerčního vystoupení.

Držitel víza Z, jehož pobyt v Číně přesáhne 30 dní, musí do 30 dnů od vstupu do Číny požádat na místní Veřejné bezpečnosti o povolení k dlouhodobému pobytu v ČLR. Toto povolení pak opravňuje k vícenásobným vstupům do Číny.

  

Práce nepřesahující 90 dní:

a) pobyt za účelem komerčních vystoupení nepřesahující 90 dní 

● originál a kopie souhlasu s komerčním vystoupením vydaný státním orgánem ČLR pro kulturní záležitosti

● originál a kopie "Approval of Short-term Employment for Foreigners Working in P.R.China" 外国人在中国短期工作证明

b) ostatní práce nepřesahující 90 dní

● vytištěná kopie "Notification Letter of Foreigner's Work Permit in the P.R.China" 中华人民共和国外国人工作许可通知

 

Práce přesahující 90 dní:

a) nástup do zaměstnání, včetně zahraničních odborníků

● vytištěná kopie "Notification Letter of Foreigner's Work Permit in the P.R.China" 中华人民共和国外国人工作许可通知 

b) technický personál provádějící těžbu ropy v pobřežních vodách 

● "Letter of Invitation to Foreigners for Offshore Petroleum Operations in China" 外国人在中华人民共和国从事海上石油作业邀请函 vydaný China National Offshore Oil Corporation

c) představitelé rezidentních zastoupení v Číně

● "Registration Certificate of Resident Representative Offices" 常驻代表机构登记证明 

d) pobyt za účelem komerčních vystoupení přesahující 90 dní

● originál a kopie souhlasu s komerčním vystoupením vydaný státním orgánem ČLR pro kulturní záležitosti

 
 

C.

DALŠÍ DOPLŇUJÍCÍ PODKLADY

Kromě výše uvedeného má Konzulární oddělení právo požadovat i další doplňující podklady.

Od držitelů jiného než českého pasu cestujících za účelem turistiky jsou navíc požadovány:

● potvrzení o zaměstnání/ jiné pracovní činnosti/ studiu

● aktuální výpis z vlastního účtu s min. 100 USD na den pobytu v Číně

● cestovní pojištění

● podrobný itinerář cesty (podle časového sledu – místa, pamětihodnosti, aktivity apod.)

Výše uvedené se může vztahovat i na ostatní individuální turisty a žadatele o jiné typy víz. V případě potřeby mohou být dále požadovány např.

● strukturovaný životopis

● vysílací dopis od zaměstnavatele nebo jiné instituce

● originál zvacího dopisu z Číny a/nebo ostatních dokumentů

● oficiální pozvání "Invitation Letter for Tourist" 旅游邀请函--个人签证用 nebo Invitation Letter for Tourist Group旅游邀请函--团体签证用vydané autorizovanou čínskou cestovní agenturou

oficiální pozvání "Invitation Letter of Duly Authorized Unit" 被授权单位邀请函vydaný autorizovaným orgánem v Číně (čínské vládní orgány, instituce a podniky zplnomocněné čínským ministerstvem zahraničí) nebo pozvání úředně potvrzené dokumentem "Confirmation Letter of Invitation" 邀请确认函 vydaným autorizovaným orgánem v Číně (viz výše)

V případě, že žadatel cestuje jiným dopravním prostředkem než letecky, předloží příslušné vysvětlení a potvrzení o dopravě (jízdenku, rezervaci apod.).

 


< Suggest To A Friend >
 
     <Print>